Stichting Zuiderlucht, gevestigd op de Capucijnenstraat 21 C10, 6211 RN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Stichting Zuiderlucht
Capucijnenstraat 21 C10
6211 RN Maastricht
+31 43 3500591
www.zoutmagazine.eu
Christiane Gronenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Zuiderlucht. Zij is te bereiken via c.gronenberg@zoutmagazine.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Zuiderlucht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld gebruik van de ZOUT-website, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij de inschrijving voor online week-editie ZOUT op ZATERDAG, de inschrijving als abonnee of een inschrijving voor een activiteit van ZOUT.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@zoutmagazine.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Zuiderlucht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling (bijvoorbeeld als u abonnee wordt van ZOUT, als u deelneemt aan een activiteit of als u een advertentie inkoopt);
– Verzenden en verbeteren van onze nieuwsbrief (ZOUT op ZATERDAG);
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren (bijvoorbeeld het maandelijkse versturen van ZOUT magazine naar abonnees);
– Stichting Zuiderlucht analyseert uw gedrag op de website en uw reactie op onze weekeditie ZOUT op ZATERDAG om daarmee de website/de weekeditie te verbeteren.
Stichting Zuiderlucht verwerkt gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Zuiderlucht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zuiderlucht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Zuiderlucht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van personen, instellingen en bedrijven van wie Stichting Zuiderlucht een factuur heeft ontvangen of aan wie Stichting Zuiderlucht een factuur heeft gestuurd worden ivm fiscale verplichtingen minstens zeven jaar lang bewaard. Hierbij horen bijvoorbeeld ZOUT abonnees en adverteerders.
De nieuwsbrief (ZOUT op ZATERDAG) wordt aangemaakt en verzonden via programma Mailchimp. Wilt u zich hiervoor uitschrijven, doet u dat via de uitschrijven-link die onderaan elke nieuwsbrief staat. Lukt het niet om u uit te schrijven bij Mailchimp, neem dan contact op met administratie@zoutmagazine.eu en Stichting Zuiderlucht zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Zuiderlucht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Zuiderlucht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zuiderlucht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@zoutmagazine.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Zuiderlucht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Zuiderlucht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@zoutmagazine.eu

 

Laatste update van deze pagina op 11 oktober 2021